Thế nào là tín hiệu analog?

, tín hiệu analog là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho một số lượng khác. Ví dụ, tín hiệu âm thanh có thể được xem như là một tín hiệu analog, vì nó là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho sự thay đổi âm trong âm thanh. Tương tự, tín hiệu hình ảnh cũng có thể được xem như là một tín hiệu analog, vì nó cũng là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho sự thay đổi trong hình ảnh.

Tín hiệu analog là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho một số lượng khác. Ví dụ, tín hiệu âm thanh có thể được xem như là một tín hiệu analog, vì nó là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho sự thay đổi âm trong âm thanh. Tương tự, tín hiệu hình ảnh cũng có thể được xem như là một tín hiệu analog, vì nó cũng là một tín hiệu liên tục có tính năng thay đổi thời gian (biến) của tín hiệu để đại diện cho sự thay đổi trong hình ảnh.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *