Số seri của camera ở đầu?

Số seri của một camera thường được in trên thân camera hoặc trên bao bì của camera. Bạn có thể tìm số seri của camera bằng cách mở hộp của camera và tìm số seri trên thân camera hoặc trên bao bì của camera. Nếu bạn không thể tìm thấy số seri trên thân camera hoặc trên bao bì của camera, bạn có thể truy cập vào menu của camera hoặc kiểm tra tài liệu sử dụng của camera để tìm số seri. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy số seri của camera, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất của camera để được hỗ trợ.

Mã QR của camera thường được in trên bao bì của camera hoặc trên thân camera. Bạn có thể tìm mã QR của camera bằng cách mở hộp của camera và tìm mã QR trên bao bì của camera hoặc trên thân camera. Nếu bạn không thể tìm thấy mã QR trên bao bì của camera hoặc trên thân camera, bạn có thể truy cập vào menu của camera hoặc kiểm tra tài liệu sử dụng của camera để tìm mã QR. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy mã QR của camera, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất của camera để được hỗ trợ.

Để quét mã QR của camera trên điện thoại, bạn cần:

Mở ứng dụng quét mã QR trên điện thoại. Nhiều hệ điều hành điện thoại đều có sẵn một ứng dụng quét mã QR mặc định, hoặc bạn có thể tải về một ứng dụng quét mã QR từ cửa hàng ứng dụng của điện thoại.

Đặt mã QR của camera trước camera trên điện thoại.

Nhấn nút quét mã QR trên ứng dụng quét mã QR hoặc chụp hình mã QR bằng camera trên điện thoại.

Đợi cho đến khi ứng dụng quét mã QR nhận ra mã QR và hiển thị thông tin tương ứng trên màn hình.

Sử dụng thông tin được hiển thị để cấu hình camera hoặc truy cập vào camera qua mạng Internet.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *